Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

ÁSZF 2. sz. melléklete

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az WMI Learning Kft. (székhely: 1172. Budapest, XV. utca 3.) – a  továbbiakban: Adatkezelő, mint Felnőttképző – https://wmilearning.com/ weboldalon az érintett, mint Képzésben részt vevő személy által kiválasztott és megrendelt online tanfolyam (a továbbiakban: Képzés), mint felnőttképzési tevékenységgel, szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok kezeléséről a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatást adjon az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – általános adatvédelmi rendeletében – (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (Fktv.) és annak végrehajtási rendeletében, azaz a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel.

A Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)-ben meghatározott jelentéssel bírnak. Jelen Adatkezelési tájékoztató az ÁSZF elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi. Továbbá a jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb értelmezése és megértése érdekében a jelen Adatkezelési tájékoztató I. számú melléklete tartalmazza a GDPR fontosabb definícióit.

A jelen Adatkezelési tájékoztató tekintetében érintett az a természetes személy, aki az Adatkezelővel, mint felnőttképzővel a Képzés tekintetében felnőttképzési szerződést köt, azaz a képzésben részt vesz.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk és felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy egyes személyes adatok kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén nem törölhetőek.

 

1.) Tájékoztatás az Adatkezelő és Adatfeldolgozók személyéről

Adatkezelő

Cégnév: WMI Learning Kft.

Székhely: 1172. Budapest, XV. utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-188979

Adószám: 24917546-2-41

Képviseli: Vági Margit Ibolya ügyvezető

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2022/000389

Email cím: hello@wmilearning.com

Postacím: 1172. Budapest, XV. utca 3.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

     Adatfeldolgozó neve

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

Információ

SZIGMET Kft.

2081 Piliscsaba

Nádor erdő utca 19.

Könyvelés

(Hozzáférés a könyvelés teljes tartalmához.)

Rackhost Zrt.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Tárhelyszolgáltató

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

MAILERLITE UAB

Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania

Adatkezelő elektronikus levelező rendszerének üzemeltetése

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Számlázás

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Szállítás

(Hozzáférés a szállítási névhez, címhez, telefonhoz és email címhez.)

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Facebook és Instagram oldal

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Facebook pixel

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Inc.

Mountain View, California, USA

Google Analytics

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

 

2.) Felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatban a Képzésben részt vevő személy, mint érintett személyes adatainak kezelése

 

2.1.) Képzésre való jelentkezés, a Képzés megrendelése a https://wmilearning.com/ weboldalon

 

Adatkezelés célja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Jelentkezés a Képzésre, a Képzésben részt vevő személy beazonosítása.

A Képzésben részt vevő neve (vezetéknév, keresztnév), email címe.

A képzésben részt vevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

A megrendelés, azaz a Képzésre való jelentkezés visszaigazolása

A Képzésben részt vevő neve (vezetéknév, keresztnév), email címe.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Szerződés teljesítése

 

A Képzésben részt vevő neve (vezetéknév, keresztnév), email címe, belépési kódja, jelszava, telefonszáma)

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Számlakiállítás

A Képzésben részt vevő számlázási adatai (név, cím), amennyiben vállalkozó, úgy a vállalkozás neve, székhelye és adószáma

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

A Képzés megrendelésétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az online jelentkezéstől, megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása érdekében tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása

Képzésben részt vevő neve (vezeték és keresztnév), szerződéskötés időpontja, érintett címe, érintett Képzés leírása, minden egyéb érintett által megadott adat

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja) alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

 

2.2.) Adatkezelés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerinti előírásoknak megfelelően

 

Adatkezelés célja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő által a Képzésben részt vevő számára biztosított Képzés adminisztrációja, megfelelve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek.

Képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatai, neve, születési neve, anyja neve, születési ország, születési helye, születési ideje, oktatási azonosító száma, email címe, legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat; a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy

– legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

– a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

– a képzés során történő értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatok

– a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Adatkezelő marketing- és üzleti kommunikációja.

 

A Képzésben részt vevőről készített kép, hang- és videófelvétel

A Képzésben részt vevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.

A Képzésben részt vevő hozzájárulásának visszavonásáig.

A Képzés online megtartása, a Képzés lebonyolítása céljából.

 

A Képzésben részt vevő email címe, az érintett képmása, hangja azzal, hogy Adatkezelő az online képzéseket előzetes tájékoztatás nélkül, nem rögzíti. Ennélfogva az érintett képmását és hangját az online platform segítségével csak az online képzés ideje alatt kezeli.

 

 

Amennyiben a Képzés rögzítésre kerül, úgy az Adatkezelő marketing-és üzleti kommunikációja céljából történő adatkezelési műveletre vonatkozó tájékoztatás irányadó.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján és ide érthetjük jogalapként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítését is.

 

 

Amennyiben a Képzés rögzítésre kerül, úgy az Adatkezelő marketing-és üzleti kommunikációja céljából történő adatkezelési műveletre vonatkozó tájékoztatás irányadó.

Az email cím tekintetében a felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig. Az érintett képmása, hangja nem kerül rögzítésre, így azt Adatkezelő csak az adott online képzés ideje alatt kezeli az online platformon.

 

 

 

 

Amennyiben a Képzés rögzítésre kerül, úgy az Adatkezelő marketing-és üzleti kommunikációja céljából történő adatkezelési műveletre vonatkozó tájékoztatás irányadó.

 

3.) A személyes adatok továbbítása

Adatkezelő, mint Felnőttképző tájékoztatja a Képzésben részt vevő érintettet, hogy az Fktv. 15. §-a alapján az Adatkezelő a Képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és befejezésének tervezett időpontjára, a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére (email cím), valamint a legmagasabb iskolai végzettségére, a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (https://far.nive.hu/kezdolap).

A felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. 15. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, az Fktv. 15. § (1b) bekezdés alapján megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a hivatkozott jogszabály 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait – az e bekezdésben meghatározott kivétellel – azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

Az Fktv. 15. § (1) és (2) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Adatkezelő az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az érintettet:

Ha az Adatkezelő, mint felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító számát az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a Felnőttképzővel.

Ha a Felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet 25/A. §-a alapján kezdeményezi.

Adatkezelő tájékoztatja a képzésben részt vevő érintettet, hogy a Képzés online kerül megtartásra, ennélfogva Adakezelő a képzést a Zoom online platformon keresztül bonyolítja le (Szolgáltató: Zoom Video Communications Inc., Székhelye: 55 Almaden Blvd, 6th Floor San Jose, CA 95113). A Képzésben részt vevő a Képzésben való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő Zoom platformon az online képzés megtartása céljából az érintett email címét megadja a szolgáltató felületén, annak érdekében, hogy az online meghívót az érintett részére meg tudja küldeni, valamint az érintett az online képzésen részt tudjon venni. Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét és kéri, hogy a szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját is tanulmányozza át, mely az alábbi linken érhető el: https://explore.zoom.us/en/gdpr/

Adatkezelő az adattovábbítással kapcsolatosan tájékoztatja továbbá az érintettet arról is, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintett személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak adja át ezen feladatok ellátása végett. Adatkezelő továbbá jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag ebből a célból használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, az érintetthez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezelni és azt, mint üzleti titkot kezelni.

 

4.) Adatbiztonság

Adatkezelő a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével igyekszik megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja.

 

5.) Érintett jogai a GDPR-ban foglaltak alapján

5.1.) Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

– milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő

– milyen jogalapon

– milyen adatkezelési célból

– mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be, azonban az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat jogosult felszámítani.

 

5.2.) Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Az érintett az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein kérheti az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, – hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

 

5.3.) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

5.4.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

5.5.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

 

5.6.) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, Adatkezelő elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlása tekintetében az érintett nem várt halála esetén tájékoztatja az érintettet, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján az érintett nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

 

6.) Jogorvoslat

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése lenne, úgy az Adatkezelőt a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein keresheti fel.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet a jogszabályi határidőt figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatja.

 

 

Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A NAIH honlapja az alábbi linkre kattintva érhető el: http://naih.hu/

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait.

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

7.) Záró rendelkezés

Adatkezelő tájékoztatja a Képzésben részt vevőt, mint érintettet, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát jogosult egyoldalúan módosítani. Amennyiben a módosításra a képzési jogviszony alatt kerül sor, úgy Adatkezelő a változásról az érintettet email-ben, illetve a https://wmilearning.com/ weboldalán tájékoztatja.

Budapest, 2022. október 20.

Melléklet:

 • számú Adatvédelmi fogalmak a GDPR 4. cikke alapján

 

WMI Learning Kft., mint Adatkezelő

 1. számú melléklet

Adatvédelmi fogalmak a GDPR 4. cikke alapján

–              személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

–              adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

–              adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

–              adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

–              az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

–              nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető