Általános Szerződési Feltételek

bejelentéshez kötött felnőttképzés –

 

1. Bevetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a WMI Learning Kft., mint felnőttképző (a továbbiakban: Felnőttképző) által a jelen ÁSZF-ben meghatározott és a képzésben részt vevő által https://wmilearning.com/ weboldalon kiválasztott és megrendelt online tanfolyam (a továbbiakban: Képzés), mint felnőttképzési tevékenysége, szolgáltatása tekintetében létrejött felnőttképzési szerződéses jogviszonyt szabályozza, figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és annak végrehajtási rendelete, azaz a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben foglaltakra. Tekintettel arra, hogy a szerződés online folyamat révén jön létre, ezért a jelen jogviszony az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik.

 

2. Felnőttképző és a Képzésben részt vevő személy

Felnőttképző

Cégnév: WMI Learning Kft.

Székhely: 1172. Budapest, XV. utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-188979

Adószám: 24917546-2-41

Képviseli: Vági Margit Ibolya ügyvezető

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2022/000389

Email cím: hello@wmilearning.com

Postacím: 1172. Budapest, XV. utca 3.

 

Képzésben részt vevő személy

 

Az a 18. életévét betöltött cselekvőképes, természetes személy, aki a https://wmilearning.com/ weboldalon elérhető online tanfolyamok valamelyikét megrendeli, azaz regisztrál a Képzésre vagy Képzésekre. Amennyiben a Képzésben részt vevő személy valamely gazdasági társaságon vagy egyéb szervezeten keresztül érkezik, úgy abban az esetben is a képzésben részt vevő személynek azt a természetes személyt kell érteni, aki a Képzésen részt vesz személyesen és elsajátítja a Felnőttképző által átadott tudásanyagot.

A jelen ÁSZF-ben a Felnőttképző és a Képzésben részt vevő személy együttesen: Felek

 

3.      Szerződéses jogviszony létrejötte és annak időtartama

3.1. Amennyiben a Képzésben részt vevő személy a https://wmilearning.com/ oldalon a Képzésre regisztrál, kiválasztja az általa megrendelni kívánt Képzést vagy Képzéseket és elfogadja a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót az erre vonatkozó checkbox-ok bejelölésével, úgy a Képzésben részt vevő Képzésre vonatkozó megrendelése a Képzésben részt vevő személy részére a Ptk. 6:64. §-a alapján ajánlati kötöttséget eredményez.

3.2. Felnőttképző Képzés megrendelésének beérkezését követően visszaigazoló email-ben tájékoztatja a Képzésben részt vevőt arról, hogy a Képzésre vonatkozó megrendelés hozzá beérkezett. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Képzésben részt vevőhöz nem érkezik meg, úgy a Képzésben részt vevő személy mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

3.3. Felnőttképző felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az első email-ben küldött tájékoztatás még nem minősül a rendelés visszaigazolásának, arról visszaigazolást Felnőttképző csak a megrendelés pénzügyi feldolgozását követően tud küldeni, azaz amikor a Képzés díja a Felnőttképző bankszámláján jóváíródik, úgy Felnőttképző a Képzésben részt vevő személy megrendelését email-ben visszaigazolja. Ekkor jön létre a Felek közötti szerződéses jogviszony.

3.4. Felnőttképző tájékoztatja a Képzésben részt vevő személyt, hogy a Képzésre való online jelentkezés során a megrendelés véglegesítéséig és annak elküldéséig van lehetősége manuálisan a hibás adatok javítására vagy módosítására. Ezt követően Felnőttképzővel a jelen ÁSZF-ben megadott email címére küldött elektronikus üzenetben van lehetősége a Képzésben részt vevőnek felvenni a kapcsolatot Felnőttképzővel az esetleges módosítások, javítások érdekében.

3.5. A Felek közötti szerződéses jogviszony a Képzés befejezéséig tart. Amennyiben a Képzésben részt vevő személy egyidejűleg több Képzésen is részt vesz, úgy időrendben az utolsó Képzés befejezésével szűnik meg a Felek közötti szerződéses jogviszony.

 

4.      Képzés(ek)

Pénzügyi IQ képzés 2022

Képzés megnevezése:

Pénzügyi IQ vállalkozónak, cégvezetőknek és döntéshozóknak

Képzés jellege:

Elmélet és Gyakorlat

Képzés óraszáma:

17,5 óra

Képzés ütemezése:

7 alkalom

Képzés kezdő napja:

2022.11.26.

Képzés befejező napja:

2022.12.10.

Képzés helye:

online zoom rendszeren keresztül

Képzés nyelve:

magyar

Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja (ha van ilyen):

online teszt

Vizsgára bocsátás feltétele (ha van ilyen):

nincs ilyen feltétel

Megengedett hiányzás mértéke:

online tananyag esetében nem értelmezhető, a tananyag teljes elvégzése kötelező

a Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum

Pénzügyi IQ tanúsítvány

Egyéb:

 

 

A Képzésről további információkat a Képzési program tartalmaz, mely a jelen Szerződés 3. számú melléklete.

 

5.      Képzés(ek) díja

5.1. A Képzéshez kapcsolódó valamennyi fizetendő díjat és költséget összegszerűen a https://wmilearning.com/ weboldalon az adott Képzésre történő jelentkezési oldal tartalmaz. A hivatkozott weboldalon megadott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

5.2. A Képzésben részt vevő a Képzés díját bankkártyás fizetéssel teljesítheti a jelentkezési, rendelési folyamatban. Elfogadott bankkártya típusok: Visa, MasterCard, ApplePay. A Képzés díjáról Felnőttképző előlegszámlát állít ki és küld el email-ben a Felnőttképzésben részt vevő részére. Felnőttképző a Képzés teljesítését követően állítja ki a Képzés teljesítéséről a végszámlát és küldi meg a Képzésben részt vevő részére a megadott számlakiállítási adatoknak megfelelően.

5.3. Felnőttképző felhívja a figyelmet arra, hogy a Képzés díjának jóvá kell íródnia a Felnőttképző bankszámláján, ellenkező esetben Felnőttképző nem tudja visszaigazolni a megrendelést és a Képzésben részt vevő személy nem jogosult a Képzésen részt venni.

 

6.      Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Képzésben részt vevő személy:

 • tudomásul veszi, hogy a Képzésen saját felelősségére vesz részt, időben érkezik és vállalja betartani a Felnőttképzőtől kapott utasításokat
 • a tanórákon aktívan részt vesz, hiányzás esetén a mulasztott tananyagot önállóan sajátítja el
 • tudomásul veszi, hogy a Képzésen való részvételhez szükséges számítástechnikai eszközökkel (PC vagy laptop), illetve internetkapcsolattal és a belépéshez szükséges megfelelő böngészőprogrammal kell rendelkeznie, melyet a Képzés megkezdése előtt ellenőriz, működéséről meggyőződik
 • köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait vagy saját vagy más(ok) életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

Felnőttképző ezzel kapcsolatosan különösen felhívja a Képzésben részt vevő személy figyelmét, hogy Felnőttképző kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Képzésben részt vevő személy a jelen alpontban írtakat nem tartja be vagy nem veszi figyelembe, valamint, ha a magatartási szabályokat a Képzésben részt vevő személyek egymással szemben megszegik, egymásnak kárt okoznak vagy egymással szemben bármilyen bűncselekményt követnek el.

 • tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzési alkalmak látogatását elmulasztja, illetve a képzésből kimarad az nem jelent mentességi kötelezettséget a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére (amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli)
 • ezen szerződés elfogadásával elismeri, hogy a képzésről szóló teljeskörű tájékoztatást (a felnőttképzők nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi szám, képzési tájékoztató, ár, ütemezés, fizetési feltételek, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési program tartalma, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása, jogorvoslat lehetőség szerződés szegés esetén) megismerte és a képzésről szóló tájékoztatót megtekintette
 • tudomásul veszi, hogy tilos a Képzésről, a Képzés helyszínéről fénykép, hang, videófelvétel készítése, kivéve, ha a Felnőttképző ehhez előzetesen, írásban hozzájárult
 • a Képzés helyszínére történő belépéssel, bejelentkezéssel, kamerájának bekapcsolásával hozzájárul, hogy a Felnőttképző a Képzésről hang-és videófelvételt készíthet, valamint a Felnőttképzőtől előzetesen engedélyben részesülő közreműködők, vagy egyéb a Képzés megszervezésébe bevont partnerek (a továbbiakban együttesen: Engedélyben részesülők). Ennek megfelelően a Képzésben részt vevő személy a Képzésen történő részvételével, arra történő jelentkezésével kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy különösen arcát, megnyilvánulásait Felnőttképző és/vagy Engedélyben részesülők rögzíthetik és nyilvánosságra hozhatják. A jelen pontban kifejtettek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Képzés tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Felnőttképző, valamint az Engedélyben részesülők – anélkül, hogy a Képzésben részt vevő személy részére, ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – a Képzésben részt vevő személyek relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, ideértve különösen a Képzés és a Felnőttképző népszerűsítésére, az elkészített kép, hang-és videófelvétel többszörözésére, közzétételére, átdolgozására (pl. oktatóanyag készítésére), nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére.
 • tudomásul veszi, hogy Felnőttképző és/vagy a kép, hang-és videófelvétel rögzítésére és felhasználására Engedélyben részesülők a Képzést rögzíthetik, a rögzített kép, hang-és videófelvételt többszörözhetik és terjeszthetik, sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, közzé tehetik, ismételten sugározhatják, ideértve azt az esetet is, amikor a Képzés vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon, ideértve a különböző social média internetes platformokat is, mint pl. Facebookon, YouTube-on keresztül, úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Ezen megjelenítések kapcsán a képzésben részt vevő személy nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Felnőttképzővel szemben.
 • vállalja és szavatolja, hogy a Képzés ideje alatt viselkedése során úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható (pl. tilos a dohányzás, alkohol fogyasztása stb.), a Képzésre tanulásra alkalmas állapotban jelenik meg
 • tudomásul veszi, hogy Képzés anyaga teljes egészében a Felnőttképző szellemi tulajdona és Felnőttképző ezen szellemi tulajdon felhasználására, a Képzés megtartására jogosult. Ennélfogva sem közvetlenül sem közvetve a Képzésben részt vevő személy, illetve munkáltatója nem használhatja fel a Képzést, annak sem elemeit, sem egészét a Felnőttképző előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Képzésben részt vevő személy amennyiben a jelen pontban foglaltakat megszegi, úgy szerződésszegés jogcímén köteles szerződésszegésenként000.000 -Ft azaz egymillió forint kötbért fizetni Felnőttképző részére.
 • köteles haladéktalanul bejelenteni a bekövetkezett minden olyan változást, különösen, de nem kizárólag, amely a Felek között létrejött szerződéses jogviszonyt befolyásolja, a Képzést bármely tekintetben módosítja vagy lehetetlenné teszi. Ennek elmulasztásából eredő károkért Felnőttképző semmilyen felelősséget nem vállal és nem is terheli.
 • hozzájárul és elfogadja, hogy Felnőttképző a Képzés teljes lebonyolításához közreműködő személyeket, alvállalkozókat vonjon be.
 • köteles mindenben kölcsönösen együttműködni a Felnőttképzővel, ideértve különösen az oktatókat is.
 • tudomásul veszi, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben előírt valós személyes adatok megadása és a képzési díj megfizetése a Képzésben való részvétel feltétele

 

6.2. Felnőttképző:

 • fenntartja magának a jogot arra, hogy a Képzésről kizárja azt a Képzésben részt vevő személyt, aki magatartásával magát vagy harmadik személyt sért vagy akadályoz, veszélyeztet, valamint azt, aki a Képzés helyszínének az online szolgáltatónak a használati előírásait, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat, nem tartja be, megszegi azt. Ilyen esetekben a Felnőttképző nem köteles a kizárt résztvevőt kártalanítani vagy a kizárással kapcsolatosan felmerült bármely kárt megtéríteni
 • vállalja biztosítani a Képzés belépéséhez szükséges technikai információk és kódok megküldését Képzésben részt vevő részére
 • a képzés menetéről haladási naplót, jelenléti ívet vezet
 • a képzésben résztvevőkről nyilvántartást vezet, a képzés dokumentumait a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig irattárazza
 • a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségnek eleget tesz
 • jogosult a Képzés idejét, helyszínét a Képzési programot egyoldalúan módosítani
 • a szolgáltatásainak nyújtása során jogosult közreműködőket, alvállalkozókat bevonni
 • a Képzés elvégzéséről a Képzési programban és a vonatkozó ágazati jogszabályi elvárásokkal összhangban tanúsítványt állít ki a Képzésben részt vevő részére

 

7. Adatvédelem

7.1. Felnőttképző az általa kezelt személyes adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztatójában ad részletes tájékoztatást a Képzésben részt vevő személy részére, mely tájékoztató a Képzésre való jelentkezés, azaz a Képzés megrendelése előtt megismerhető.

7.2. A Képzésben részt vevő személy a Képzésre való jelentkezés, a Képzés megrendelésekor a vonatkozó checkbox bejelölésével kijelenti, hogy a Felnőttképző Adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismerte és az abban foglaltak szerint hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A Képzésben részt vevő személy kijelenti és szavatolja, hogy az általa megadott személyes adatok valósak és helyesek. A Képzésben részt vevő személy által megadott személyes adatok valóságáért, hibátlanságáért csak és kizárólag a Képzésben részt vevő személy felel. Amennyiben Felnőttképzőt a hibásan megadott adatok okán kár éri, úgy a Képzésben részt vevő személy köteles helytállni és a kárt Felnőttképző részére megtéríteni.

 

8. Titoktartás

8.1. A Képzésben részt vevő személy a Felek közötti szerződéses jogviszony hatálya alatt mindvégig, illetve az annak bármilyen okból történő megszűnését követően is titoktartási kötelezettséget vállal a Felnőttképző üzleti és szakmai tevékenységéről, szerződő partnereiről, valamint a bármilyen módon tudomására jutott üzleti információkról. A Képzés teljesítéséhez kapcsolódó minden információ, adat, tény stb., a Felnőttképző üzleti titkát képezi, amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelen személyekkel történő megszerzése vagy bármely felhasználása, megsemmisítése a Felnőttképző érdekét sérti, vagy veszélyezteti. Az adatok, üzleti információk bizalmasan történő kezeléséhez a Felnőttképzőnek különösen nagy érdeke fűződik. Az üzleti titok harmadik személyek részére csak és kizárólag a Felnőttképző előzetes, írásbeli hozzájárulásával adható át, ismertethető meg.

8.2. A titoktartási kötelezettségek megszegésével okozott kárért a képzésben részt vevő személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik, továbbá amennyiben ez értelmezhető a Felnőttképző jogosult a megrendelt Képzéssel kapcsolatosan létrejött jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni.

8.3. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe, az az adat, illetve információ, amely köztudomású, közérdekből nyilvános, és/vagy amelyet nem a szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra, amelyet az adott félnek a jogszabályban meghatározott kötelessége átadni az illetékes hatóság, bíróság részére, amely korlátozás nélkül a kívülálló személy birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó féltől megkapta volna.

 

9. A felnőttképzési szerződéses jogviszony megszűnése, elállás

9.1. Felek szerződéses jogviszonya megszűnik:

 • ha a Képzésben részt vevő által megrendelt (regisztrált) Képzés befejeződik (határozott idő eltelik)
 • ha a Felek közös akaratelhatározással a jövőre nézve írásban, közösen megszüntetik a fennálló jogviszonyukat.
 • ha valamelyik fél azonnali hatállyal (rendkívüli felmondással) megszünteti a szerződéses jogviszonyt, azaz a jelen ÁSZF-et:

9.2. A jelen ÁSZF-et bármelyik fél jogosult egyoldalú, írásba foglalt, indokolt nyilatkozatban azonnali hatállyal felmondani [rendkívüli felmondás] a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.

9.2.1. Súlyos szerződésszegésnek minősül és a Felnőttképző azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződéses jogviszonyt, – ha

 • a Képzésben részt vevő személy nem működik együtt a Felnőttképzővel és ez megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a Képzés teljesítését;
 • a Képzésben részt vevő személy a képzés tartalmát bármilyen módon továbbítja, sokszorosítja vagy bármely módon jogosulatlanul használja;
 • a Képzésben részt vevő személy akár a szerződéses jogviszony létrejöttekor, akár azt követően valótlan adatokat, információkat szolgáltat(ott);
 • a Képzésben részt vevő személy a jelen ÁSZF-ben meghatározott bármely szerződéses kötelezettségét bármely módon megszegi, vagy nem tesz eleget.

9.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és a Képzésben részt vevő azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződéses jogviszonyt, ha

 • Felnőttképző nem működik együtt a Képzésben részt vevő személlyel és ez megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a Képzés teljesítését.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF 10. pontjában foglalt panaszkezelés során a panasza alapos.

9.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszonyt, annak határozott időtartamára tekintettel ún. rendes felmondással egyik fél sem jogosult megszüntetni.

9.4. A Képzésben részt vevő személy a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a 14 napos elállási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az elállási jog gyakorlásához a Képzésben részt vevőnek a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát kell használnia, melyet kitöltve és aláírva postai úton a             1172. Budapest, XV. utca 3. postacímre és email-ben (scannelve vagy lefotózva) hello@wmilearning.com címre kell megküldenie. A Képzésben részt vevő elállása akkor hatályosul, amikor a Felnőttképző a Képzésben részt vevő elállásáról tudomást szerez.

9.10. Felnőttképző felhívja a Képzésben részt vevő figyelmét, hogy elállás esetén a hivatkozott kormányrendelet alapján Felnőttképző a Képzésben részt vevő részére az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Képzés díját a Képzésben részt vevő által megadott bankszámlaszámra. A Képzésben részt vevő felmondása esetén a Felnőttképző elszámolást készít. A Képzésről való távolmaradás esetén a felmondás kézhezvételéig számított időarányos Képzési díj 100%-át, valamint a hátralevő időszakra eső tanfolyami díj 20%-át a Képzésben részt vevőnek meg kell fizetnie.

 

10. Panaszkezelés

10.1. Panasz fogalma: A Képzéssel vagy az azzal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos bejelentés, amelyet a Felnőttképzésben részt vevő haladéktalanul, de legfeljebb a probléma felmerülésétől számított 3 napon belül írásban (email-ben) közölt a Felnőttképzővel, mely eredhet a Képzés nem szerződésszerű teljesítéséből, a Felnőttképző ügyintézéséből, a nem szakszerű, pontos tájékoztatásból. A jelen pontban foglaltaktól eltérő bejelentéseket Felnőttképző nem köteles panaszként, minőségi kifogásként kezelni.

10.2. Elvárás a panasz beérkezésével kapcsolatosan: Névvel és címmel ellátott, konkrét esetre vonatkozó észrevétel, beadvány, mely írásban (postai levél) vagy email-ben érkezhet Felnőttképzőhöz.

10.3. Beérkező panaszok dokumentálása, panaszkezelés:

10.3.1. Panasz dokumentálása

 • Azonnal rendezett panaszokról nem szükséges jegyzőkönyvet vezetni.
 • Amennyiben a panasz kezelése azonnal nem oldható meg, panaszfelvételi jegyzőkönyvet kell kitölteni.
 • Egyéb dokumentum, irat megléte esetén – a Képzésben részt vevő által átadott egyéb dokumentumokat érintően is – azt is dokumentálni kell az irat másolatának csatolásával együtt.
 • Minden a Felnőttképzőhöz írásban vagy email-ben érkező panaszt Felnőttképző köteles nyilvántartani.

10.3.2. Panaszkezelés: Felnőttképző törekszik a panasz megoldására. A panasz kivizsgálás időtartama a panasz bejelentésétől/a panasz beérkezésétől számított 20 munkanap. Ezt követően a Felnőttképző tájékoztatja a panaszost a panasz kivizsgálásának eredményéről. A panasz elutasítást a válaszban indokolni szükséges. Amennyiben a panasz jogos volt, úgy a Felnőttképző erről tájékoztatja a panaszost és lezárja az ügyet. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, akár email-ben vagy írásos formában a Felnőttképző kérésének megfelelően.

Amennyiben a panaszos nem fogadja el a Felnőttképző döntését a beérkező panasz tekintetében, úgy a panaszost megilleti a panasz tárgyától függően a Békéltető Testülethez, az ügy tárgya tekintetében illetékes hatósághoz (fogyasztóvédelmi és / vagy a felnőttképzési államigazgatási szerv és / vagy adatvédelmi hatóság) fordulás joga, illetve a bírósághoz fordulás joga.

Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Fogyasztóvédelmi hatóság: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Felnőttképzési államigazgatási szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, telefon: +36-1-210-9721

Adatvédelmi hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:

+36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bíróságok: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagi-eljarasok/altalanos-tajekoztato

 

10.4. Kompenzációs lehetőségek

 • Következő tanfolyamon való részvétel esetén kedvezmény érvényesítése
 • Konzultációs lehetőség
 • A képzés díjának elengedése részben vagy egészben.

 

11. Vis maior

11.1. Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely észszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a jelen Szerződés teljesítését valamely fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa, járvány stb.). A Felnőttképző nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

11.2. A Képzésben részt vevő személynek tudomása van arról, hogy a Felek közötti jogviszony a COVID-19 koronavírus járványt követő, orosz-ukrán háború és az ezekhez kapcsolódó gazdasági válság időszakában jön létre és elfogadja, hogy ezen vis maior okra hivatkozva a Képzést nem mondhatja le, a szerződéstől a jogszabályban biztosított lehetőséget kivéve nem állhat el, erre hivatkozva nem szüntetheti meg.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. A Képzésben részt vevő személy kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát a szerződéses jogviszony létesítését megelőzően, részletesen a Felnőttképzővel megtárgyalta, a jelen ÁSZF tartalmát az online jelentkezési folyamat során, azaz a szerződéskötést megelőzően megismerte és a tartalmával kapcsolatosan kifogást nem foganatosított Felnőttképző irányába. A Képzésben részt vevő a jelentkezés során a vonatkozó checkbox bejelölésével az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.

11.2. A jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik féltől kért vagy részére küldött értesítés írásban történik és Felek az elektronikus üzenetben (email-ben) megküldött üzeneteket is ilyennek tekintik.

11.3. Az egymásnak küldött értesítések kézbesítettnek tekintendők:

 • az igazolt feladás napját követő 5. napon, ha azt regisztrált postai küldeményként, a címzett cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének címére, képzésben részt vevő személy által megadott címére; vagy
 • személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján; vagy
 • ha elektronikus üzenetben (email) küldték, valamely munkanapon 15:00 óra előtt, akkor az üzenet elküldésének időpontjában, egyébként pedig az azt követő munkanapon.

11.4. Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a 11.3. pont szerint regisztrált postai küldemény útján eljuttatott értesítést kézbesítettnek tekintik akkor is, ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen”, vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza a címzettől.

11.5. A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül nem létesítettek volna szerződéses jogviszonyt.

11.6. Felek a szerződéses jogviszonyukban szerződéssel kapcsolatosan felmerült nézeteltérést, vitát először békés tárgyalás útján kísérelnek meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek hatáskörtől függően a Felnőttképző székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11.7. A felnőttképzésben részt vevő személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF-et Felnőttképző bármikor egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a szerződés időtartama alatt kerül sor az ÁSZF módosítására, úgy Felnőttképző email-ben, illetve https://wmilearning.com/ weboldalon tájékoztatja erről a Képzésben részt vevő személyt.

11.8. Felek szerződéses jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében, különösen a 2003. évi V. törvény (Ptk.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak sz irányadók.

 

Budapest, 2022. október 25.

 

Melléklet:

 1. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)
 2. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
 3. melléklet: Képzési program – Pénzügyi IQ képzés 2022

 

WMI Learning Kft.

 

1.    sz. melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) – mint Képzésben részt vevő(k) – neve:

A fogyasztó(k) – mint Képzésben részt vevő(k) – címe:

A fogyasztó(k) – mint Képzésben részt vevő(k) – aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

2.    sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az WMI Learning Kft. (székhely: 1172. Budapest, XV. utca 3.) – a  továbbiakban: Adatkezelő, mint Felnőttképző – https://wmilearning.com/ weboldalon az érintett, mint Képzésben részt vevő személy által kiválasztott és megrendelt online tanfolyam (a továbbiakban: Képzés), mint felnőttképzési tevékenységgel, szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok kezeléséről a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatást adjon az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – általános adatvédelmi rendeletében – (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (Fktv.) és annak végrehajtási rendeletében, azaz a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel.

A Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)-ben meghatározott jelentéssel bírnak. Jelen Adatkezelési tájékoztató az ÁSZF elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi. Továbbá a jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb értelmezése és megértése érdekében a jelen Adatkezelési tájékoztató I. számú melléklete tartalmazza a GDPR fontosabb definícióit.

A jelen Adatkezelési tájékoztató tekintetében érintett az a természetes személy, aki az Adatkezelővel, mint felnőttképzővel a Képzés tekintetében felnőttképzési szerződést köt, azaz a képzésben részt vesz.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk és felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy egyes személyes adatok kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén nem törölhetőek.

 

1.) Tájékoztatás az Adatkezelő és Adatfeldolgozók személyéről

Adatkezelő

Cégnév: WMI Learning Kft.

Székhely: 1172. Budapest, XV. utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-188979

Adószám: 24917546-2-41

Képviseli: Vági Margit Ibolya ügyvezető

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2022/000389

Email cím: hello@wmilearning.com

Postacím: 1172. Budapest, XV. utca 3.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

     Adatfeldolgozó neve

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

Információ

SZIGMET Kft.

2081 Piliscsaba

Nádor erdő utca 19.

Könyvelés

(Hozzáférés a könyvelés teljes tartalmához.)

Rackhost Zrt.

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Tárhelyszolgáltató

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

MAILERLITE UAB

Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania

Adatkezelő elektronikus levelező rendszerének üzemeltetése

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Számlázás

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Szállítás

(Hozzáférés a szállítási névhez, címhez, telefonhoz és email címhez.)

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Facebook és Instagram oldal

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Facebook pixel

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Inc.

Mountain View, California, USA

Google Analytics

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

 

2.) Felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatban a Képzésben részt vevő személy, mint érintett személyes adatainak kezelése

2.1.) Képzésre való jelentkezés, a Képzés megrendelése a https://wmilearning.com/ weboldalon

Adatkezelés célja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Jelentkezés a Képzésre, a Képzésben részt vevő személy beazonosítása.

A Képzésben részt vevő neve (vezetéknév, keresztnév), email címe.

A képzésben részt vevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

A megrendelés, azaz a Képzésre való jelentkezés visszaigazolása

A Képzésben részt vevő neve (vezetéknév, keresztnév), email címe.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Szerződés teljesítése

 

A Képzésben részt vevő neve (vezetéknév, keresztnév), email címe, belépési kódja, jelszava, telefonszáma)

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Számlakiállítás

A Képzésben részt vevő számlázási adatai (név, cím), amennyiben vállalkozó, úgy a vállalkozás neve, székhelye és adószáma

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

A Képzés megrendelésétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az online jelentkezéstől, megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása érdekében tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása

Képzésben részt vevő neve (vezeték és keresztnév), szerződéskötés időpontja, érintett címe, érintett Képzés leírása, minden egyéb érintett által megadott adat

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja) alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

 

2.2.) Adatkezelés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerinti előírásoknak megfelelően

Adatkezelés célja

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő által a Képzésben részt vevő számára biztosított Képzés adminisztrációja, megfelelve a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek.

Képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatai, neve, születési neve, anyja neve, születési ország, születési helye, születési ideje, oktatási azonosító száma, email címe, legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat; a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy

– legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

– a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

– a képzés során történő értékelésével és minősítésével kapcsolatos adatok

– a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján.

A felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Adatkezelő marketing- és üzleti kommunikációja.

 

A Képzésben részt vevőről készített kép, hang- és videófelvétel

A Képzésben részt vevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.

A Képzésben részt vevő hozzájárulásának visszavonásáig.

A Képzés online megtartása, a Képzés lebonyolítása céljából.

 

A Képzésben részt vevő email címe, az érintett képmása, hangja azzal, hogy Adatkezelő az online képzéseket előzetes tájékoztatás nélkül, nem rögzíti. Ennélfogva az érintett képmását és hangját az online platform segítségével csak az online képzés ideje alatt kezeli.

 

 

Amennyiben a Képzés rögzítésre kerül, úgy az Adatkezelő marketing-és üzleti kommunikációja céljából történő adatkezelési műveletre vonatkozó tájékoztatás irányadó.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján és ide érthetjük jogalapként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítését is.

 

 

Amennyiben a Képzés rögzítésre kerül, úgy az Adatkezelő marketing-és üzleti kommunikációja céljából történő adatkezelési műveletre vonatkozó tájékoztatás irányadó.

Az email cím tekintetében a felnőttképzési szerződés megkötésétől (képzésre jelentkezéstől) számított nyolcadik év utolsó napjáig. Az érintett képmása, hangja nem kerül rögzítésre, így azt Adatkezelő csak az adott online képzés ideje alatt kezeli az online platformon.

 

 

 

 

Amennyiben a Képzés rögzítésre kerül, úgy az Adatkezelő marketing-és üzleti kommunikációja céljából történő adatkezelési műveletre vonatkozó tájékoztatás irányadó.

 

3.) A személyes adatok továbbítása

Adatkezelő, mint Felnőttképző tájékoztatja a Képzésben részt vevő érintettet, hogy az Fktv. 15. §-a alapján az Adatkezelő a Képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és befejezésének tervezett időpontjára, a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére (email cím), valamint a legmagasabb iskolai végzettségére, a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (https://far.nive.hu/kezdolap).

A felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. 15. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, az Fktv. 15. § (1b) bekezdés alapján megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a hivatkozott jogszabály 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait – az e bekezdésben meghatározott kivétellel – azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

Az Fktv. 15. § (1) és (2) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Adatkezelő az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az érintettet:

Ha az Adatkezelő, mint felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító számát az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a Felnőttképzővel.

Ha a Felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet 25/A. §-a alapján kezdeményezi.

Adatkezelő tájékoztatja a képzésben részt vevő érintettet, hogy a Képzés online kerül megtartásra, ennélfogva Adakezelő a képzést a Zoom online platformon keresztül bonyolítja le (Szolgáltató: Zoom Video Communications Inc., Székhelye: 55 Almaden Blvd, 6th Floor San Jose, CA 95113). A Képzésben részt vevő a Képzésben való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő Zoom platformon az online képzés megtartása céljából az érintett email címét megadja a szolgáltató felületén, annak érdekében, hogy az online meghívót az érintett részére meg tudja küldeni, valamint az érintett az online képzésen részt tudjon venni. Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét és kéri, hogy a szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját is tanulmányozza át, mely az alábbi linken érhető el: https://explore.zoom.us/en/gdpr/

Adatkezelő az adattovábbítással kapcsolatosan tájékoztatja továbbá az érintettet arról is, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintett személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak adja át ezen feladatok ellátása végett. Adatkezelő továbbá jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja.

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag ebből a célból használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, az érintetthez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezelni és azt, mint üzleti titkot kezelni.

 

4.) Adatbiztonság

Adatkezelő a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével igyekszik megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja.

 

5.) Érintett jogai a GDPR-ban foglaltak alapján

5.1.) Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

– milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő

– milyen jogalapon

– milyen adatkezelési célból

– mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be, azonban az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat jogosult felszámítani.

 

5.2.) Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Az érintett az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein kérheti az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, – hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

 

5.3.) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

5.4.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

5.5.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

 

5.6.) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, Adatkezelő elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlása tekintetében az érintett nem várt halála esetén tájékoztatja az érintettet, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján az érintett nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

 

6.) Jogorvoslat

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése lenne, úgy az Adatkezelőt a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein keresheti fel.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet a jogszabályi határidőt figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatja.

 

 

Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A NAIH honlapja az alábbi linkre kattintva érhető el: http://naih.hu/

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait.

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

7.) Záró rendelkezés

Adatkezelő tájékoztatja a Képzésben részt vevőt, mint érintettet, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát jogosult egyoldalúan módosítani. Amennyiben a módosításra a képzési jogviszony alatt kerül sor, úgy Adatkezelő a változásról az érintettet email-ben, illetve a https://wmilearning.com/ weboldalán tájékoztatja.

Budapest, 2022. október 25.

Melléklet:

 • számú Adatvédelmi fogalmak a GDPR 4. cikke alapján

 

WMI Learning Kft., mint Adatkezelő

Adatkezelési tájékoztató 1. sz. számú melléklete

Adatvédelmi fogalmak a GDPR 4. cikke alapján 

–              személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

–              adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

–              adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

–              adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

–              az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

–              nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

3.    sz. melléklet: Képzési program – Pénzügyi IQ képzés 2022

 • bejelentéshez kötött felnőttképzés –

Jelen Képzési Program a WMI Learning Kft., mint felnőttképző (a továbbiakban: Felnőttképző) által a jelen ÁSZF-ben meghatározott és a képzésben részt vevő által https://wmilearning.com/ weboldalon kiválasztott és megrendelt online tanfolyam (a továbbiakban: Képzés), mint felnőttképzési tevékenysége, szolgáltatása tekintetében létrejött felnőttképzési szerződéses jogviszonyt szabályozza, figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és annak végrehajtási rendelete, azaz a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben foglaltakra.

 

1.      Felnőttképző

Felnőttképző

Cégnév: WMI Learning Kft.

Székhely: 1172. Budapest, XV. utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-188979

Adószám: 24917546-2-41

Képviseli: Vági Margit Ibolya ügyvezető

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2022/000389

Email cím: hello@wmilearning.com

Postacím: 1172. Budapest, XV. utca 3.

 

2.      A képzés célja

A cégvezetőknek és vállalkozóknak a pénzügyi döntésekkel értéket kell teremteniük, hogy fenntarthatóan sikeres vállalkozást építhessenek. A legkisebbtől a legnagyobbig minden vállalkozásnak fontos, hogy a döntéshozók maguk is értsenek a pénzügyekhez, ami a lehetőségek feltárása és értékelése szempontjából elengedhetetlen.

Magánemberként is hatalmas előny, ha átlátja az ember az alapvető pénzügyi összefüggéseket, tudja mire kell figyelni hitelfelvételkor és megtakarításaink kezelésénél, illetve bármilyen pénzügyi döntés meghozatalakor.

A Pénzügyi IQ képzés keretében az értékteremtő pénzügyi folyamatok és döntések kialakításában és megvalósításában fontos témákban tehetnek szert a résztvevők gyakorlatorientált alaptudásra.

A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, hasznos mindenkinek, aki szeretné átlátni és megérteni az alapvető pénzügyi összefüggéseket.

 

3.      Időpontok és menetrend

3.1.         2022.11.26 (szombat) 1. modul (10:00 – 12:00) és 2. modul (13:00 – 15:00)

1 óra elmélet

3 óra gyakorlat

 1. modul – A pénz időértéke, kamatok és hozamok egyszerűen

 

Tematika

 • A pénz időértéke – miért fontos, hogy kezeljük, mit kell róla tudni
 • Mi a különbség a jelenérték és a jövőérték között?
 • Kamat számítás – egyszerű kamatszámítás és a kamatos kamat
 • Hozamszámítás
 • Reális határidős kamatláb

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a jelenértékszámítással, kamatszámítással és hozamokkal kapcsolatban, megérti az idő szerepét a pénzügyi döntésekhez kapcsolódóan.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat.

Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során. Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk.

A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

 1. modul – Megéri belevágni a projektbe? Megtérül a befektetett pénz és energia és ha igen, mikor?

Tematika

 • Árazás – mennyit ér adott projekt vagy beruházás?
 • Megtérülés számítás – megéri-e belevágni a projektbe?
 • Megtérülési mutatók – milyen mutatókat érdemes figyelembe venni, ezek mire jók?

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a jelenérték számítási módokkal kapcsolatban, megismeri a nettó jelenértékszámítás módszerét, ki tudja számolni, hogy adott feltételek mellett megéri-e belevágni adott projektbe, illetve megismeri a fontosabb megtérülési mutatókat.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat.

Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során.

Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk.

A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

3.2.         2022.11.30 (szerda) 3. modul (18:30 – 20:30)

0,5 óra elmélet

1,5 óra gyakorlat

 1. modul – Kockázat nélkül nincs hozam, de miért is fontos ez a befektetés és projekt tervezésnél?
 • Kockázat – mit is értünk ez alatt? miért fontos? hogy vegyük figyelembe?
 • Portfólió elvárt hozama – mi az összefüggés a kockázat és a hozam között? miért érdemes ezzel foglalkozni?
 • Befektetési portfólió kockázata – több tevékenység esetén, hogy tudod csökkenteni a kockázatot? mi is az a diverzifikáció és mire használhatod?

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő megismeri a kockázat és hozam közti összefüggéseket, megtanulja az ezzel kapcsolatos fontosabb számításokat. Befektetési és üzleti döntései során figyelembe tudja venni a kockázat szerepét és vállalkozásra gyakorolt hatását pénzügyi és üzleti szempontból egyaránt.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat.

Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során.

Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk.

A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

 

3.3.         2022.12.03 (szombat) 4. modul (10:00 – 12:00) és 5. modul (13:00 – 15:00)

1 óra elmélet

3 óra gyakorlat

 1. modul – Hitel kalkuláció egyszerűen és érthetően, lásd át honnan jön a kamat és tőketörlesztés

Tematika

 • Hitel – Hogy működik? Milyen formái lehetnek?
 • Kötvény – mi is ez? hogy működik? mit érdemes róla tudni?
 • Hitel és kötvény árazás alapjai – tőketörlesztés, fennmaradó tőke, kamatfizetés, kötvény cash flow
 • Kamatszámítás és törlesztő részlet kalkuláció

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a hitel és kötvénykalkulációval kapcsolatban. Megtanulja, hogy hitelviszony esetén, hogy lehet kamatot és törlesztőrészletet számolni, illetve megismeri a kötvényárazás folyamatát.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat. Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során. Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk. A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

 1. modul – Hogy járok jobban, ha visszaforgatnom a nyereséget vagy ha kiveszem osztalékként?

Tematika

 • Visszaforgassam a nyereséget vagy osztalékot fizessek?
 • Mekkora a következő évre várható osztalék?
 • Mekkora vállalkozás sajáttőkétől elvárt hozam?
 • Mekkora a részvény reális ára?
 • Mekkora a növekedési lehetőségek jelenértéke?
 • Alacsonyabb vagy magasabb osztalékot célszerű fizetni?

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a részvény árazással és tulajdonosi szemlélettel kapcsolatban. Megismeri, hogy milyen logika mentén történhet az osztalékfizetés és a nyereség visszaforgatása. Hogy számoljuk a saját tőke hozamát, illetve hogyan történik a részvények árazása.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat. Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során.

Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk.

A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

 

3.4.         2022.12.10. (szombat) 6. modul (10:00 – 12:00) és 7. modul (13:00 – 15:00)

1 óra elmélet

3 óra gyakorlat

 1. modul – Pénzügyi összefüggések, amit minden cégvezetőnek és döntéshozónak tudnia kell a finanszírozási szerkezetről és tőkeköltségről

Tematika

 • Tőkeköltség számítás alapjai – mi ez? hogy működik? miért fontos?
 • Tőkeáttétel szerepe
 • CAPM modell használata a tőkeköltség számítás során
 • Kockázatmentes hozam, Kockázati felár és piaci kockázat szerepe

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a tőkeköltségszámításhoz kapcsolódóan. Megismeri a tőkeáttétel, piaci kockázat és kockázati felár szerepét. Átlátja a tőkeköltség számítással kapcsolatos fontosabb számításokat és az abban található összefüggéseket, melyre pénzügyi döntések során szüksége lehet.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat. Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során. Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk. A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

 1. alkalom – Egyszerű cash flow előrejelzés a pénzügyi tervezéshez és a megtérülés vizsgálatához

Tematika

 • Egyszerűsített cash flow kimutatás fontosabb összefüggések bemutatása
 • Egyszerűsített Cash Flow kimutatás összeállítása
 • Mérleg, Eredménykimutatás és Cash Flow kimutatások tartalma és funkciója

Cél:

A tanfolyam végére a résztvevő gyakorlatban is alkalmazható ismereteket kap a cash flow kimutatással kapcsolatban, átlátja a legfontosabb összefüggéseket és a kimutatás felépítési folyamatát. Megismeri az egyes sorok tartalmát és megismeri az egyszerűsített Cash Flow kimutatás összeállításának módját, melyre a pénzügyi tervezés során szüksége lehet.

Helyszín:

A tanfolyam ONLINE ÉLŐ ESEMÉNY formájában történik, Zoom alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni.

Módszertan:

Az online tanfolyamon gyakorlati példákon keresztül mutatom be az összefüggéseket, hogy mindenki könnyen át tudja ültetni a gyakorlatba a tanultakat. Minden témakörnél összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat, majd megnézzük, hogy lehet ezzel számolni a hétköznapi üzleti döntések során. Konkrét üzleti példákon keresztül haladunk lépésről-lépésre a pénzügyi összefüggések megértésével. A résztvevők saját üzleti példát is feldobhatnak, melyek megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk. A szükséges számítások elvégzéséhez és elemzéséhez Excel alapú sablonokat is rendelkezésre bocsátunk, mellyel könnyen és hatékonyan tudunk számolni. A tanfolyamnak nincs semmilyen előfeltétele, ha szeretnéd átlátni és megérteni az összefüggéseket, ezt a tanfolyamot Neked találtuk ki!

 

4. Tanfolyam díja

1 alkalom ára bruttó 14.990 Ft

Tanfolyam ára (7 alkalom)

bruttó 99.990 Ft (2022. november 15-ig)

bruttó 89.990 Ft (2022. november 15. után)

 

5. Részvétel

A tanfolyam élő webinárium keretében zajlik majd, ahol élőben beszéljük át a témákat, a résztvevők nyugodtan kérdezhetnek, hozzászólhatnak a témához. Minden alkalomról felvétel készül, bármikor visszanézhető a webinárium felvétele.

 

Budapest, 2022. október 25.

WMI Learning Kft.